การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2018 exนายทิวธวัฒน์ นาพิรุณ, exDr.Markus Bacher, exProf. Henrik Balslev, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, exรศ.วิชัย สันติมาลีวรกัน, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Scopoletin from Lasianthus lucidus Blume (Rubiaceae): A potential antimicrobial against multidrug-resistance Pseudomonas aeruginosa", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 001-006
Publish Year National Conference 1
2018 exนายก้องกิดากร ทวีปัญญาพร, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Comparative Phytochemistry of Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz (Cardiopteridaceae) and Its Bioactivity", The Proceeding of The 56th KU Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2018 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตสารสโคโปเลติน(Scopoletin)ปริมาณสูงจากเปลือกต้นปัดน้ำเงิน(Lasianthus lucidus Blume)", Kasetsart University, 2018
2016 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exดร.ก่องกานดา ชยามฤต, exรศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล, "กระบวนการผลิตสารสกัดจากใบ และเปลือกต้นของคำสี (Lasianthus stipularis Blume) และปัดขนค่าง (Lasianthus pilosus Wight) ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginisa)", Kasetsart University, 2016