การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY GREEN APPROCH FOR THE PRODUCTION OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES FROM HERB AND FRUIT PEEL EXTRACTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exสุริสา สากยโรจน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย