เครื่องผลิตแก็สชีวมวล โดยกระบวนการร่วมอัฟดราฟท์-ดาวน์ดราฟท์แก็สสิฟิเกชั่นแบบถังเดี่ยว นวัตกรรมใหม่

Publish Year International Journal 3
2020 exCharissa Enget, inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, "CFD Modeling of a Downdraft Gasifier with Woodchips used as Feedstock", International Energy Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 39-55
2020 exBuncha Puttakoon, exBoonrit Prasartkaew, inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, "Improvement of Heat Transfer on Solid Fuel Combustor System Using Waste Steel Nuts as Porous Media", International Energy Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 637-646
2018 exRubio, MGA, inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, "Small-Scale Single Stage Downdraft Biomass Gasifier with Shaking Grate Mechanism", INTERNATIONAL ENERGY JOURNAL, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 321-330
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสมรรถนะแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลลงเมื่อใช้ชีวมวลจากการทอริแฟคชั่นเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย