การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อการใช้งานทางการแพทย์

Publish Year International Journal 4
2019 exดร.ชญานี ทิพยเสม, exสโรชาพัชร์ สุทธิกุลสมบัติ, exE. Kamseu, exR. Rosa, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, exC. Leonelli, exG. Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "In vitro surface reaction in SBF of a non-crystalline aluminosilicate (geopolymer) material", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 11-17
2019 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Zeolite on Early Strength of Portland Cement Mortars", Key Engineering Materials, ปีที่ 798, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 358-363
2018 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Thai Lignite Fly Ash and Metakaolin for Pervious Geopolymer Concrete", Key Engineering Materials , ปีที่ 766, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 294-299
2018 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Geopolymer Mortar from Metakaolin Blended with Agricultural and Industrial Wastes", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 305-310
Publish Year International Conference 1
2017 exKhachapob Mongkhonnithe, exPakorn Opaprakasit, exAtitsa Petchsuk, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of poly(lactic acid - glycidyl methacrylate - glycidyltrimethyl ammonium chloride) terpolymer for biomedical applications", PACCON2017: Green Convergence on Chemical Frontiers, 2 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย