การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยการฉีดพ่นสารเคลือบร่วมกับกระบวนการทำงานต่อเนื่องของระบบสายพานลำเลียง

Publish Year National Conference 1
2021 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การทดสอบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์แบบพ่นสารเคลือบภายในภาชนะกึ่งปิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย