การศึกษาอิทธิพลของชนิดหมู่ฟังก์ชัน ความหนาแน่นและความยาวของสายโซ่โมเลกุลต่อความแข็งแรงและการจัดเรียงตัวของสารเคลือบพื้นผิววัสดุบนหล็กกล้าไร้สนิม