การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิชาชีพครูในเขตภูมิภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21