การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมลดโซเดียมโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์

Publish Year National Conference 1
2017 exพงศ์ประสิทธิ์ สุวรรณศักดิ์ชิน, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของการเติมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1331, Lactobacillus fermentum TISTR937 และเชื้อบริสุทธิ์ทางการค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย