การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมลดโซเดียมโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์