การฟื้นคืนกลับของเอนไซม์ดึกดำบรรพ์ในกลุ่มดีอะมิเนส/อะดีโนซีนดีอะมิเนสจากแบคทีเรีย Halococcus hamelinesis ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 450 ล้านปีก่อน: การศึกษาคุณสมบัติทางจลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์