ผลกระทบจากการชะจากมวลรวมต่อพฤติกรรมการขยายตัวจากASR ของมอร์ตาร์และคอนกรีต และอิทธิพลของช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในเนื้อโครงสร้างจุลภาคต่อแนวทางจัดการป้องกัน