การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในระบบจุ่มชั่วคราว