การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของส่วนประกอบและความเข้มข้นโปรตีนนมโดยใช้ Liquid Chromatography Mass Spectrometry และพัฒนาวิธีการ Immunoassay สำหรับตรวจสอบนมผงในน้ำนมดิบ