ความหลากหลายของเห็ดกินได้และความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมกับการปรากฎของเห็ดกินได้ในป่าธรรมชาติ

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความหลากชนิดของเห็ดป่ากินได้ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 53-65
2019 exศุทธินี ไชยแก้ว, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของเห็ดป่าและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการปรากฏของเห็ดป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1986-1999
Publish Year National Conference 1
2018 exนางสาวสาวิตรี มังคลาด, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย