การพัฒนาเครื่องมือสำรวจบ่อบาดาลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย