การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนและหนอนผีเสื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exเนตรนภา โพธิ์ศรีทอง, "Two new species of the genus Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4433, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 595-600
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Discovery of interesting genera of Olethreutinae (Tortricidae) from Thailand", 2018 LepSoc+Sel Congress and the 3rd North American Microlepidopterists' Meeting, 12 - 14 กรกฎาคม 2018, Ottawa แคนาดา
Publish Year National Conference 2
2018 exทิพย์มณี เจริญทรัพย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Lobesia (Lepidoptera: Tortricidae) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทามาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exเนตรนภา โพธิ์ศรีทอง, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Loboschiza (Lepidoptera: Tortricidae) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย