การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา