การศึกษาสมบัติของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไมที่ตอบสนองต่อโรคตายด่วนภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อน

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadapa Sakunwattana, exPichit Olanwongsakul, "CHARACTERIZATION OF CRUSTIN RESPONDED TO Vibrio parahaemolyticus AHPNDINFECTION IN Litopenaeus vannamei", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย