การศึกษาสมบัติของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไมที่ตอบสนองต่อโรคตายด่วนภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อน