การศึกษากลไกการเสริมแรงของอีพ็อกซีเรซินด้วยเส้นใยเซลลูโลสและยางธรรมชาติ