การศึกษากลไกการกันน้ำด้วยสายของโซ่ไฮโดรคาร์บอนแบบfluoroalkylและchloroalkylที่รวมตัวเป็น self-assembled monolayers (SAMs) บนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการพัฒนาสารเคลือบกันการกัดกร่อน