การศึกษาพฤติกรรมการเกิดผลึกของพอลิแล็กติกแอซิด-โค-พอลิเอทิลีน ไกลคอล