การศึกษาและพัฒนาเทคนิค QuEChERS ต่อการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี หนึ่งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Publish Year International Journal 1
2018 exSasiprapa Choochuay, exJutamas Phakam, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Aflatoxin B1 in Feedstuffs without Clean-Up Step by High-Performance Liquid Chromatography", International Journal of Analytical Chemistry , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2018, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 2
2017 exศศิประภา ชูช่วย, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง", Journal of science and technology Mahasarakham University, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 1-6
2015 exณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "หลักและวิธีการวิเคราะห์สารพิษอะฟลา", วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 93-100