การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านบางกล้วยนอก อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", วารสารปาริชาต, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2020, หน้า 66-84
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exนายประลินทร์ ไกรวิชัย, exนางสาวนุชนารถ วงศ์จำปา, "สถานภาพเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนโดยรอบอ่าวคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย