นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง

Publish Year International Journal 1
2020 exSamuchaya Ngamsuk, exJue-Liang Hsu, exTzou-Chi Huang, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Ultrasonication of Milky Stage Rice Milk with Bioactive Peptidesfrom Rice Bran: Its Bioactivities and Absorption", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 462-474
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exNgamsuk, S, exHsu, J.L., exHuang, T.C., "Bioactive Activities of Rice Bran Protein Hydrolysate", IFFA 2018: International conference on Innovation of functional food in Asia , 22 - 24 มกราคม 2018, เมือง พะเยา