นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง

Publish Year International Conference 1
2015 exSamuchaya Ngamsuk, exTzou-Chi Huang, exJue-Liang Hsu, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "ACE-inhibitory and antioxidative activtiy of Riceberry bran protein hydrolysate", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference Innovative Biotechnology , 17 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย