วิธีการประมาณค่าคำตอบภายใต้เงื่อนไขการส่งหดตัววางนัยทั่วไปสำหรับฟังก์ชันระยะทางเสมือนวางนัยทั่วไปกับการประยุกต์