การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน

Publish Year International Journal 3
2018 exChanlert, P., inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exLiewrian, W., exSutthibutpong, T., "Atomistic molecular dynamics simulation of grapheneisoprene nanocomposites", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2017 exWasinee Khuntawee, exMikko Karttunen, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Study of Conformations of Beta-Cyclodextrin and its Eight Derivatives in Four Different Solvents", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 35, กันยายน 2017, หน้า 24219 -24229
2016 inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exKarttunen, M., "The good, the bad and the user in soft matter simulations", Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, ปีที่ 1858, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 2529-2538