การเตรียมสารแม่เหล็กที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งเชิงแสงที่สามารถเก็บคืนได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับการสลายสีย้อมในอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวรวุฒิ นันทรักษ์, exSuttipong Wannapaiboon, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Barium ferrite prepared by modified Pechini method: Effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic properties", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มกราคม 2018, หน้า 1542-1553
2017 inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuttipong Wannapaiboon, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Palladium-Impregnated Ceria by Metal Complex Decomposition for Methane Steam Reforming Catalysis", Advances in Materials Science and Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ doi.org/10, ตุลาคม 2017, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 2
2017 exณัฐกฤตา เพ่งผล , exวรวัชร วัฒนฐานะ , inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์แบเรียมเฟอร์ไรท์โดยวิธีซิตริก-กลีเซอรอลสำหรับเส้นใยแม่เหล็กพอลิแลกติคแอซิด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 100, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 75-86
2017 exนางสาวนรินทิพย์ รักขาว, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแบเรียมเฟอร์ไรต์เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูงที่มีสมบัติแม่เหล็ก", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 101, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 19-28