ประสิทธิภาพของสารรม VapormateTM ที่มีต่อแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year National Conference 2
2020 exสิรีธร โพธิกัน, exธนพร เภามี, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษของอีโคฟูมที่มีต่อมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp. (Coleoptera: Cucujidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสิรีธร โพธิกัน, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, exรังสิมา เก่งการพานิช, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษของอีโคฟูมที่มีต่อด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus F. และด้วงถั่วเหลือง Callosobruchus chinensis L. (Bruchidae: Coleoptera)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, เพชรบุรี ประเทศไทย