การผลิตสารแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับอาหารสัตว์

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exNatnicha Keawkwang, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antagonistic effects of fermented soybean meal as a by-product on the growth of Streptococcus agalactiae bovine mastitis pathogens", The 10th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria, 29 - 31 สิงหาคม 2019, yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, ex Thassanee Aokaun, ex Aonchuma Alaiphol, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "สารพรีไบโอติกส์สำหรับการเจริญและระบบทางเดินอาหาร", 6th The Asian Federation of Societies for Lactic acid bacteria International Symposium, 6 - 7 พฤษภาคม 2018, Tehran สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
2017 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exYupawan Pratchayapong, exSupaporn Juangphanich, exThawanrut Kiatyingangsulee, exApasara Worarach, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antimicrobial activity of lactic acid bacteria against bovine mastitis pathogens", the 9th Asian conference on lactic acid bacteria: LAB Era booming in science, industry, and the public., 3 - 5 กรกฎาคม 2017, Gwangju สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี