การศึกษาการเจือปนของโลหะหนักในข้าวสวยเมื่อหุงด้วยภาชนะหุงต้มชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์โดยการกระตุ้นด้วยนิวตรอน

Publish Year International Conference 1
2017 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of aluminum and heavy metal contents in cooked rice using PIXE and potential health risk assessment", 23rd International Conference on Ion Beam Analysis, 8 - 13 ตุลาคม 2017, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2017 exอนวัช ฤทธิรงค์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณโลหะ (Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) ในข้าวหุงสุกด้วยงิธี Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence (SR-XRF)", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 16 - 18 สิงหาคม 2017, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย