การศึกษาการย่อยสลายสารพีเอเอชด้วยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียและราเขตร้อนร่วมกัน