ผลของสารพลาสติไซเซอร์ต่อความคงตัวและการปลดปล่อยสารต้านออกซิเดชันจากฟิล์มพอลิเมอร์ชีวฐาน