การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดผงจากแอสตาแซนธิน และผลต่อการปกป้องโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในสัตว์ทดลอง

Publish Year International Journal 1
2019 exถกลรัตน์ ทักษิมา, exเพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, exมรกต สร้อยระย้า, exพิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of astaxanthin from shrimp shell on oxidative stress and behavior in animal model of Alzheimer’s disease", marine drugs, ปีที่ 17, ฉบับที่ 11, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 628
Publish Year National Journal 1
2020 exถกลรัตน์ ทักษิมา, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, exเพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, "คุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้รวมชนิดผงเสริมแอสตาแซนธินที่สภาวะการเก็บรักษาต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 806-819
Publish Year International Conference 1
2016 exซุกีพลี กือโด, exสุภาพ นวลพลับ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, "Effects of astaxanthin from Lipopenaeus vannamei on carrageenan-induced paw edema in mice", The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, 21 มกราคม - 23 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย