การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์ (AgBiTe2-x: SBT) สำหรับใช้ในเซลล์ไฟฟ้า

Publish Year International Journal 4
2018 exParunyoo Kamnerdkhag, expoompat toyatornmaneesub, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of deposition rates on morphology and phases of Zn-Ni electrodeposits under controlled pulsed-current Co-electrodeposition", Materials Today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9404-9408
2018 exP.Leung, exD.ALili, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exShah Akeel, "Rechargeable organic-air redox flow batteries", Sustainable Energy and Fuels, ปีที่ 2, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2018, หน้า 2252-2259
2017 exParunyoo Kamnerdkhag, exMichael L Free, exAkeel Shah, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The effects of duty cycles on pulsed current electrodeposition of Zn-Ni-Al2O3 composite on steel substrate: Microstructures, hardness and corrosion resistance", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 42, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2017, หน้า 20783-820790
2017 expatamaporn termsaithong, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Ternary Semiconductor Silver Bismuth Telluride by Chemical Bath Deposition", Key Engineering Materials, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 289-293