การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์ (AgBiTe2-x: SBT) สำหรับใช้ในเซลล์ไฟฟ้า

Publish Year International Journal 5
2021 exNakarin Srisuwan, exPhuri Kalnaowakul, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTrinet Yingsamphancharoen, "Modification of hardness properties characterizing carbon steel ASTM A36 using bagasse ash from the waste of sugarcane industries", Science of Advanced Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 781-786
2018 exparunyoo kamnerdkhag, expoompat toyatornmaneesub, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of deposition rates on morphology and phases of Zn-Ni electrodeposits under controlled pulsed-current Co-electrodeposition", Materials Today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9404-9408
2018 exP.Leung, exD.ALili, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exShah Akeel, "Rechargeable organic-air redox flow batteries", Sustainable Energy and Fuels, ปีที่ 2, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2018, หน้า 2252-2259
2017 exparunyoo kamnerdkhag, exMichael L Free, exAkeel Shah, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The effects of duty cycles on pulsed current electrodeposition of Zn-Ni-Al2O3 composite on steel substrate: Microstructures, hardness and corrosion resistance", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 42, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2017, หน้า 20783-820790
2017 exPatamaporn Termsaithong, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Ternary Semiconductor Silver Bismuth Telluride by Chemical Bath Deposition", Key Engineering Materials, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 289-293
Publish Year National Journal 1
2021 exRachanon Buranasiri, exPiyanuch Muangthong, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเทคนิคการเคลือบทองเหลืองด้วยไฟฟ้าระหว่างกระแสตรงและกระแสแบบช่วงโดยปราศจากการใช้ไซยาไนด์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 34, ฉบับที่ 111, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10