สารพฤกษเคมีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวมีสีที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2019 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, "การสกัดและความคงตัวของแอนโธไซยานินจากข้าวหอมมะลิสีนิล", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2,, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, "Relationship between Color Parameters, Total Phenolic Content and Protein Content of Local Thai Rice Varieties", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย