การใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทดแทนการใช้ถ่านกัมมันต์นำเข้าจากต่างประเทศในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์พืช