การตรวจสอบอัตลักษณ์ด้วยดีเอนเอบาร์โค้ดของมอสส์ที่มีความหลากหลายทางสัณฐานของสกุลข้าวตอกฤาษี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง จังหวัดเลย

Publish Year International Conference 1
2018 exKanokporn Promnikorn, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "MaxEnt modelling for predicting the potential distribution of Vitex glabrata R.Br. in Thailand", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exWatanyoo Klinneam, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Spore Morphology in some Seedless Plants", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2017 - 3 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย