การศึกษาจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ