การหาตำแหน่งจุดลมชักโดยใช้เทคนิค Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ในสุนัขที่เป็นโรคลมชัก