การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม

Publish Year National Conference 1
2019 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อทะลายปาล์มและเยื่อปอสาเคลือบด้วยกลูโคแมนแนน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 , 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย