การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Catalytic enhancement of calcium oxide from green mussel shell by potassium chloride impregnation for waste cooking oil-based biodiesel production", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 100589
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate overhomogeneous catalyst for biofuel production with engine validation", Applied Energy, ปีที่ 232, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 728-739
Publish Year National Journal 1
2018 exMonthiean Rattanathom, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Physio-geometrical Characterization of Combustion Generated Nano-particle Emissions from a Palm Oil Based Biodiesel Fueled Agricultural Engine", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 22-39
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exดร.มานิดา ทองรุณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells", The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 19 - 22 เมษายน 2018, อำเภอเขาหลัก พังงา ประเทศไทย