ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSupranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Effect of ZnO concentration on the diameter of electrospun fibers from poly(vinyl alcohol) composited with ZnO nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 759, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 81-85
Publish Year International Conference 4
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "The Composite Films and Non-woven Nanofiber of Biopolymer for Medical Applications", The 7th International Symposium of Green MAP center and LPIC, 23 - 29 มกราคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNareerat Kamlong, exNicha Thiangtrong, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Comparison the physical and antimicrobial properties of poly(lactic acid) film and its composites with ZnO nanoparticles", The 2018 International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNaipak Boonjuban, exJiratchaya Sangkhachat, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Mechanical properties of biocomposite films based on poly(lactic acid) reinforced with cellulose fibers", The 2018 International Conference on Sustainable Materials (ICoSM 2018), 16 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, ex Supranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, ex Rattanaphol Mongkholrattanasit, "Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles", 2017 The ๒nd International Conference on Advanced Functional Materials, 4 - 6 สิงหาคม 2017, los angeles แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 3
2018 exMonthakan Sukwilai, exNitchakan Waiyakoon, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization the electrospun fiber of poly (lactic acid) composited ZnO nanoparticles", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exNitchakan Waiyakoon, exMonthakan Sukwilai, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ZnO nanoparticles on the photocatalytic property of poly (lactic acid) biocomposite films", The 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exNareerat Kamlong, exNichaThiangtrong, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิตกับซิงค์ออกไซด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้ง ที่ 10, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย