การเลี้ยงแมลงมันเพื่อสร้างรายได้บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จังหวัดลำปาง

Publish Year National Journal 1
2019 exทิพากร ภูสาคร, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ชนิดอาหารเทียมที่เหมาะสมเพื่อการเพาะเลี้ยงมดแดง", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 13-23
Publish Year National Conference 1
2019 exวิภาวี แสงพุ่มพงษ์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะถิ่นอาศัยและปัจจัยแวดล้อมบางประการของแมลงมัน (Carebara castanea Smith.) บริเวณจังหวัดลำปาง", งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย