การพัฒนา เทคนิคลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลิฟิเคชั่น หรือแลมป์ ร่วมกับการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวเพื่อการตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็วสำหรับวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลพร้อมบริโภค