การสังเคราะห์และผลิตวัสดุรูพรุนจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ โดยวิธีการหล่อแบบเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์