การพัฒนาการจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย

Publish Year International Journal 1
2016 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPetchlada Changsee, exThunyapuk Rongsangchaichareon, "Seed vigor classification using analysis of mean radicle emergence time and single counts of radicle emergence in rice (Oryza sativa L.) and mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2016
Publish Year National Conference 3
2019 exวันวิสาข์ พิมพ์เจริญ, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาพถ่าย", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2019 exอิศราภรณ์ อภิวัฒน์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, exประกาย อ่อนวิมล, "การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค Ultra-thin Layer Isoelectric Focusing", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2015 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพ็ชรลดา แจ้งสี, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการนับเมล็ดงอกรากแรกเกิดครั้งเดียว", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 11 มิถุนายน 2015, เมือง ลำปาง ประเทศไทย