การเติบโตและผลผลิตของพืชอาหารที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมต่างกัน