การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64

Publish Year National Journal 1
2018 exKanyanat Loedkunchotiphat, exApinya Longya, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Expression Analysis of OsVTC1-1 Gene in Ascorbic Acid Biosynthesis Pathway during Rice Blast Fungus Infection", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 272-281