การประเมินการเป็นโรคในสภาพแปลงของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน