โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2016 exปิยะนัส นาคนคร, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของไนโตรเจนและโมลิบดีนัมต่อผลผลิตสับปะรดและการสะสมไนเทรตในผล", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 11-18